fbpx

Persbericht 21 april 2023

Voorzitter Aad Vermeulen: “Met pijn in het hart zijn we als bestuur tot de conclusie gekomen dat het werk van DTZ financieel niet meer haalbaar is”.

Op donderdag 13 april jl. heeft het bestuur van Stichting Dak- en Thuislozenzorg Menorah (DTZ) in Apeldoorn besloten om het werk van DTZ, op grond van bedrijfseconomische redenen, te stoppen. Na overleg met de gemeente Apeldoorn wordt door het bestuur een plan opgesteld om de werkzaamheden op een goede manier te beëindigen en de stichting op te heffen. Samen met de medewerkers zal worden gekeken naar, waar mogelijk, het overdragen van de zorgtaken en het vrijwilligerswerk. Hiervoor worden ook andere zorginstellingen benaderd. Voor de medewerkers zelf zal op termijn het werk bij DTZ beëindigd worden.

Over DTZ
DTZ zet zich sinds 2009 in voor het bieden van hulp aan mensen, met name dak- en thuislozen, zodat zij (weer) een volwaardig bestaan kunnen krijgen met een aanvaardbare kwaliteit van leven, ongeacht hun geloofsovertuiging. Het werk van DTZ is de afgelopen jaren sterk gegroeid door een stijging van het aantal mensen in de doelgroep in Apeldoorn en omgeving en door een uitbreiding van de zorg. Naast het outreachende werk waarbij actief contact wordt gezocht met dak- en thuislozen is ook het ambulante werk uitgebreid om cliënten te helpen bij het vervolgtraject om naast huisvesting ook weer een zelfstandig bestaan op te bouwen. Niet alleen de vaste medewerkers, maar ook een grote groep vrijwilligers zet zich in op de zondag- en woensdagavond door het verstrekken van maaltijden en kleding, aandacht voor elkaar en zorg middels een kapsalon en pedicure. DTZ wordt naast subsidie van de gemeente Apeldoorn ook ondersteund door giften van particulieren, kerken en bedrijven. Deze giften dekken met name de overige kosten van het werk zoals de maaltijden, extra hulpvragen van de cliënten bij het opstarten van een eigen huishouden en de algemene en kantoor kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de zorgtaken.

Personeelskosten
DTZ is de afgelopen 18 maanden geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim, deels veroorzaakt door de pandemie. Deze extra kosten drukken zwaar op de begroting. DTZ was blij met de recentelijk verstrekte subsidie door de gemeente Apeldoorn voor een periode van drie jaar. Daar hoort bij dat er voldoende medewerkers moeten zijn om het werk te kunnen uitvoeren om de afgesproken doelstellingen te realiseren. Hogere personeelskosten door vervanging van ziek personeel en verzuimbegeleiding zijn daarbij niet gedekt.

Zwaar weer
De voorziter van DTZ, de heer Aad Vermeulen, geeft aan: “Met pijn in het hart zijn we als bestuur tot de conclusie gekomen dat het werk van DTZ financieel niet meer haalbaar is. We zijn als stichting als het ware in zwaar weer terecht gekomen. Juist nu we kort geleden pas zijn gestart met de nieuwe inloop op de Paslaan 9 in Apeldoorn, dat door enorme inzet van alle medewerkers is gerealiseerd, is dit wel heel erg zuur. We zullen ons blijven inzetten om de zorgtaken zo goed mogelijk over te dragen. Het werk onder dak- en thuislozen wordt door veel mensen een warm hart toegedragen en DTZ speelde hierbij een belangrijke rol in Apeldoorn”.

Voor vragen of meer informatie kan gemaild worden naar aad@dakloosapeldoorn.nl of bellen naar 06-26078637.